جلسه ۹۰: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)

جلسه ۹۰: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)