جلسه ۹۴: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)

جلسه ۹۴: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)