جلسه ۱۰۵: خداشناسی (عدم امکان دیدن الله)

جلسه ۱۰۵: خداشناسی (عدم امکان دیدن الله)