جلسه ۱۱۴: خداشناسی (توحید افعالی «جبر و اختیار»)

جلسه ۱۱۴: خداشناسی (توحید افعالی «جبر و اختیار»)