جلسه ۱۱۵: خداشناسی (توحید افعالی «جبر و اختیار»)

جلسه ۱۱۵: خداشناسی (توحید افعالی «جبر و اختیار»)