جلسه ۱۲۳: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)

جلسه ۱۲۳: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)