جلسه ۱۲۷: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)

جلسه ۱۲۷: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)