جلسه ۱۳۹: رسالت (فتره رسولی و رسالتی)

جلسه ۱۳۹: رسالت (فتره رسولی و رسالتی)