جلسه ۲۶۱: مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین

جلسه ۲۶۱: مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین