مسئله ۱۰۰۲

مسئله ۱۰۰۲

تزريق منى مرد به‌‌غير همسرش مطلقا حرام است، گرچه در صورت انجامش فرزند مربوط به‌‌هر دو است و از نظر نفقه و ميراث هم با ساير فرزندان برابر است ـ و اين در صورتى است كه شبهه‌‌اى از مانند تعداد تلقيح وجود نداشته باشد و اين تلقيح برمبناى هرگونه ارتباط جنسى به‌‌ويژه ايجاد فرزند كه در اين جريان است كه برطبق آيات مربوطه‌‌اش حرام است كه مانند آيه‌‌ى «وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ إلاّ عَلى أزواجِهِمْ…»(سوره‌‌ى مؤمنون، آيه‌‌ى ۵) تمامى ارتباطات جنسىِ ـ و مهم‌‌ترينش ـ ارتباط توليدى با غير همسران را حرام دانسته و چنان‌‌چه شبهه‌‌اى در كار باشد و صاحب نطفه به‌‌هيچ‌‌وجه معلوم نباشد اين فرزند تنها ملحق به‌‌مادر خواهد بود.