مسئله ۱۰۰۴

مسئله ۱۰۰۴

اگر شما سپرده‌‌اى را در بانك مى‌‌گذاريد و مى‌‌دانيد كه بانك بدون قرارداد طرفينى ماهيانه مبلغى را به‌‌شما مى‌‌پردازد كه اگر هم ندهد شما مطالبه‌‌اى نداريد جايز است، بلكه اگر بانگ از اين پول استفاده‌‌اى برد بايد مبلغى را درخور امكان و توانش به‌‌صاحب پول بپردازد كه اين خود ـ چنان‌‌كه گذشت ـ مقتضاى «فَحيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها» است.