مسئله ۱۰۰۵

مسئله ۱۰۰۵

اگر شما از بانك به‌‌عنوان قرض پولى را دريافت كنيد نبايد هيچ‌‌گونه بهره‌‌اى براى آن منظور گردد، مگر به‌‌عنوان مضاربه‌‌ى واقعى، و مصالحه‌‌ى در اين مضاربه، كه شما درصدى از منافع كاركردتان را به‌‌بانك بپردازيد.