مسئله ۱۰۱۳

مسئله ۱۰۱۳

اگر محلى را به‌‌مدتى معين و مبلغى معين اجاره داد، مال الاجاره فقط ارزش اسكناس رايج زمان اجاره نيست، بلكه بايد ارزش آن در تمامى مدت اجاره منظور گردد، و اگر هم اجاره‌‌بهاى ملك مورد اجاره از بعضى جهات كه مربوط به‌‌خود مالك است زيادتر شد بايد در اين‌‌جا مستأجر اين زيادى عادلانه را در صورت مطالبه به‌‌مالكش بپردازد.