مسئله ۱۰۱۷

مسئله ۱۰۱۷

مسلمانان نبايد هيچ‌‌گاه از اين نكته‌‌ى مهم غافل باشند كه دشمنان اسلام از آغاز تاكنون كوشيده‌‌اند كه اصالت اسلامى ما را كه تنها در پرتو معارف بيكران قرآن است از اجتماع ما و حتى از حوزه‌‌هاى علميه‌‌ى ما دور كنند.