مسئله ۱۰۱۹

مسئله ۱۰۱۹

گذاردن ريش براى مردان مستحب است و تراشيدن آن حرام نيست زيرا هرگز دليلى از كتاب و سنت بر حرمت آن وجود ندارد، و چون اين مسأله به‌‌اصطلاح فقهى عام‌‌البلوا است بيان قطعى آن از مسائلى ديگر واجب‌‌تر مى‌‌باشد، روايتى هم كه گمان مى‌‌شود آن را حرام كرده تنها از باب تشبه به‌‌يهود كه ريشها را مى‌‌تراشيدند و سبيلها را وا مى‌‌گذاشتند، آن را منع كرده است، و اگر هم عنوان همانندى و تشبه بر جاى بود فقط همين را حرام مى‌‌كرد كه اگر هر دو را بتراشى، يا فقط سبيل را بتراشى و يا هر دو را بگذارى حلال است، و تنها همانندى به‌‌يهوديان ـ و كافران ـ حرام مى‌‌باشد، ولى اكنون كه همگان همانند يكديگرند تشبهى هم كه آن را حرام كند در كار نيست، در نتيجه تراشيدن ريش به‌‌هرگونه كه باشد حرام نيست.