مسئله ۱۰۲۱

مسئله ۱۰۲۱

حجاب اسلامى در پوشش تمامى اندام زن به‌‌جز صورت و دست‌‌ها خلاصه مى‌‌شود چه با چادر معمولى باشد و يا روپوش و مانتوى فراخ و غيرمحرّك ، و آيات قرآنى تنها در مورد پوشانيدن زينت‌‌هاى بدن زن است به‌‌استثناى «ما ظَهَرَ مِنْها» كه به‌‌طور طبيعى و ضرورى زندگى پيداست كه دست و صورت مى‌‌باشد، و روايات نيز همين پوشش را تاييد مى‌‌كند، و تنها بايد زنان از تحريكات جنسى مردان خوددارى كنند چه با حركاتشان و يا لباس‌‌هايشان، كه در عين حال با داشتن اصل حجاب، پوشش آن‌‌ها نيز بايد عادى و غيرمهيّج باشد.