مسئله ۱۰۳۲

مسئله ۱۰۳۲

تعزيه و شبيه خوانى اگر متضمن اهانتى به‌‌ساحت مقدس معصومان عليهاالسلام و مانندشاننباشد اشكالى ندارد، ولى مورد دستور هم نيست و نبايد آن را به‌‌حساب شرع گذاشت،ولى قمه زنى و مانند آن حرام است زيرا خود را مجروح كردن درهيچ زمينه‌‌اى جايز نيست و در خبر است كه حضرت امام حسين عليه‌‌السلام به‌‌حضرت زينب عليهماالسلام فرمودند: بر مصيبت من گريبان چاك مكن و بر چهره‌‌ات سيلى نزن و سر بر محمل زدن حضرتش ناخودآگاه بوده و نه از روى اختيار.