مسئله ۱۰۳۵

مسئله ۱۰۳۵

تشكيك يا انكار بعضى از مسائل مذهبى اگر با دليل درستى همراه باشد خود از مسائل مذهبى است بلكه شك در بعضى از مسائل در راه رسيدن به‌‌دليل قانع‌‌كننده‌‌اش شكى مقدس است، و بالاخره دين در تمامى ابعادش داراى برهان است كه اگر با دليلى از كتاب اللّه‌‌ ويا سنت قطعيه رسول‌‌اللّه‌‌ صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم حكمى را برخلاف فتواى مسلم فقيهان ثابت كند هرگز نه تنها برخلاف اسلام نيست، بلكه برهمگان واجب است آن حكم را با دليلش پذيرفته ومطابق آن عمل نمايند زيرااحسن القول، قولى است كه قائلش دليلى روشن‌‌تر و محكم‌‌تر را ارايه نمايد گرچه قائلش يك نفر باشد كه اين يك نفر حتى در مقابل صدها نفر هم باشد زيراوقتى احسن القول ثابت شد مخالفينش به‌‌هر تعداد كه باشند نه تنها حقِّ ردِّ اورا ندارند كه ديگران را نيز بايد تشويق به‌‌عمل به‌‌محتواى آن بنمايند والّا برخلاف دين و ضد اسلام عمل نموده و از عدالت خارجند.