مسئله ۱۰۳۷

مسئله ۱۰۳۷

بوسيدن دست غيرمعصوم به‌‌عنوان احترام حرام است، زيرا اين خود برابرى دادن ميان معصومان و ديگران است چنان‌‌كه: «اذ نُسَوِيّكُمْ بِرَبِ‌‌الْعالَمين»