مسئله ۱۰۳۸

مسئله ۱۰۳۸

التزام به‌‌انجام ندادن كار مباح به‌‌علت مانع خيالى حرام است و هم‌‌چنين هر عملى كه مقدمه‌‌ى حرام باشد حرام و مقدمه‌‌ى واجب نيز واجب است.