مسئله ۱۰۴۰

مسئله ۱۰۴۰

اگر كتاب يا نوشته‌‌اى انحرافى دينى ايجاد كند از كتب مضله محسوب مى‌‌شود، و در دسترس عموم قراردادنش حرام است، ولى همين كتب مضله براى كسانى كه گمراهى نمى‌‌آورد، بلكه وسيله‌‌اى براى رد و نقض آن‌‌ها است نه تنها اشكالى ندارد بلكه واجب است كه براى مطالعه و جواب دادن در دسترس آن‌‌ها باشد.