مسئله ۱۰۴۱

مسئله ۱۰۴۱

هيچ كس به‌‌جز معصوم، مطلق نيست و تشخيص مصلحت نيز در چارچوب شرع است، و ولايت مطلقه‌‌ى فقيه خود برابرى با معصوم بوده و ناشدنى است.