مسئله ۱۰۷

مسئله ۱۰۷

در موارد مسح بايد دست بر روى سر يا پاها كشيده شود، و اگر عكس آن باشد مسح باطل است، ولى اگر عضو مسح كننده با عضو مسح شونده هر دو با هم حركت كنند اشكال ندارد، اگر مقدار واجب كه حركت دست است انجام شده باشد.