مسئله ۱۱۰

مسئله ۱۱۰

اگر نايب اضطرارى براى اين نيابت مزدى مى خواهد كه در توان مكلف هست. و اسراف و مفت خورانى هم نيست، تحمل اين مزد واجب است، و در غير اين صورت وظيفه اش تيمم است، و اگر هم چنان وضويى انجام دهد چون مورد امر نيست- بلكه نهى شده- باطل است.