مسئله ۱۱۶

مسئله ۱۱۶

اگر در اثر بيمارى مخصوصى به خواب و يا باد مَخْرَجْ پياپى دچار است اين جا نيز بايستى به همين وظيفه عمل نمايد.