مسئله ۱۳۷

مسئله ۱۳۷

اگر بعد از نماز يا طواف و مانندشان شك كند كه غسل يا وضوى واجبش را براى آن‌‌ها انجام داده يا نه در صورتى كه احتمال درستى بدهد كه به‌‌هنگام نماز متوجه حالش بوده، عبادتش صحيح است، وگرنه بايد با انجام غسل، يا وضو نماز يا طواف را تكرار كند. و در صورت اول نيز بايد براى نمازهاى ديگر، غسل يا وضو را انجام دهد.