مسئله ۱۴۴

مسئله ۱۴۴

چنان‌‌چه نعوذباللّه‌‌، عمل جنسى با حيوان و يا لواط با مرد و يا مساحقه بدون بيرون آمدن منى انجام گيرد، آيا اين‌‌جا هم جنابت حاصل مى‌‌شود يا نه؟ جواب اين است كه «لا مَسْتُمُ النِّساءَ» ظاهرا جنابت را گرچه بدون اخراج منى با عمل جنسى با زنان اختصاص داده و نه در غير زنان، امّا در صورتى كه اخراج منى صورت گيرد چه مشروع و چه غير مشروع بهر نوع و با هر وسيله به‌‌هرحال جنابت حاصل مى‌‌شود.
و بالاخره در غير مورد عمل جنسى ميان زن و مرد، مانند العياذباللّه‌‌ لواط و مساحقه و يا عمل جنسى با حيوان بدون بيرون آمدن منى، حكم عمل جنسى با زنان را ندارد* زيرا «لا مستم النساء» فرموده است و بس. و «إنْ كنتم جنبا»هم با اين نص، تنها جنابت جنسى را ويژه‌‌ى مردان با زنان مى‌‌داند، و دست بالا اين‌‌كه جنابت با ساير روابط جنسى بدون ريزش منى مشكوك است*. و اين «لا مستم النساء» كه تنها وجوب غسل را در مورد عمل جنسى با زنان مقرر داشته اعم است از اين كه از جلو باشد، و يا از عقب ـ گرچه از عقب حرام است ـ و روايات «إذا التَقَى الْخَتانانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ» حصرآور نيستند كه جنابت در انحصار عمل جنسى از جلوى زن باشد، و بالاخره «لامستم النساء» تمامى اعمال جنسى حلال و حرام از پيش يا پس را شامل است و هم هر عمل جنسى حرام مانند زنا ـ همبسترى در حال حيض، نفاس، يا در حال احرام و يا روزه ماه مبارك رمضان همه و همه مشمول لامستم النساء مى‌‌باشند. از اين‌‌جا پيداست كه عمل جنسى مرد با مرد يا با حيوان و يا عمل جنسى زن با زن اگر موجب بيرون آمدن منى نگردد موجب جنابت نيست، زيرا هرگز دليل شرعى قابل قبولى بر اين حكم نداريم، و در نهايت جاى احتياط مستحب است ولى غسلش كافى از وضو نيست، زيرا استحبابش هم ثابت نيست تا چه رسد به‌‌وجوبش.