مسئله ۱۵۰

مسئله ۱۵۰

اين وضوها و غسل‌‌ها بايستى پس از دخول در وقت و به‌‌هنگام انجام نماز باشد و در غير اين صورت درست نيست مگر در صورت عذر پس از وقت.