مسئله ۱۵۹

مسئله ۱۵۹

خون حيض خونى است كه معمولاً در هر ماه چند روزى از مجراى تناسلى زن بيرون مى‌‌ريزد،و در بيشتر اوقات غليظ، گرم، سرخ يا كبود و با فشار و كمى سوزش است، و زمانش پس از بلوغ و پيش از سن يأس است.