مسئله ۱۶۱

مسئله ۱۶۱

اين سه روز يا بيشتر بايستى در ضمن ده روز باشد كه اگر در بيشتر از ده روز بود محكوم به‌‌حيض نيست، و طبعا خون ديگرى است و اين‌‌جا هم احتياط شديد است كه از روز يازدهم تا هجدهم ميان احكام حايض و مستحاضه جمع كند، البته در صورتى كه اين خون زياده از ده روز داراى اوصاف خون حيض باشد.