مسئله ۱۶۸

مسئله ۱۶۸

طلاق زن در حال حيض حرام و باطل است، مگر در هنگامى كه از حال زن اطلاعى ندارد و وسيله‌‌اى هم براى اين آگاهى نيست، كه در اين صورت مى‌‌تواند او را طلاق دهد، به‌‌شرط اين‌‌كه با تمامى بررسى‌‌هايش چاره و وسيله‌‌اى ديگر براى اطلاع از حال زن در دست ندارد، و اگر هم پس از اين طلاق فهميد كه در حال حيض بوده، طلاق را بايد در حال طهارت تجديد كند.