مسئله ۱۶۹

مسئله ۱۶۹

اگر زن بداند كه با گذشتن مقدارى از وقت نماز حايض مى‌‌شود واجب است نمازش را پيش از حايض شدنش بخواند، و اگر دانسته يا ندانسته نمازش را نخواند و حيض شود بايد پس از پاك شدن نمازش را قضا كند.