مسئله ۱۸۸

مسئله ۱۸۸

اگر براى غسل دادن مرده همجنس مناسب پيدا نشد، محارم مى‌‌توانند او را غسل دهند به‌‌شرط آن كه از زير لباس غسل داده شود و عورتين ميت نيز در هر صورت بايد پوشيده باشد و چنان‌‌چه محرم يا هم‌‌جنس براى غسل دادن ممكن نشد، لازم است ميت را در ملحفه‌‌اى بگذارند و گوشه‌‌هاى آن‌‌را بگيرند و به‌‌عنوان غسل ارتماسى و به‌‌نيت سه غسل (با شرائطش) سه مرتبه او را در آب‌‌هاى سه‌‌گانه به‌‌ترتيب فرو ببرند و بيرون آورند و اين كافى است.