مسئله ۱۹۳

مسئله ۱۹۳

پس از غسل و كفن بايستى در مكانى مباح دفن شود، به‌‌گونه‌‌اى كه بدن پوشيده گردد به‌‌اندازه‌‌اى كه از دستبرد درندگان و بيرون آمدن بدن و بوى بدش محفوظ باشد، زيرا احترام مرده‌‌ى مؤمن هم‌‌چون زنده‌‌ى او واجب است.