مسئله ۱۹۴

مسئله ۱۹۴

پس از غسل يا تيمم و حنوط و كفن و نماز بر ميت مسلمان ـ غير منافق ـ كه حكم آن در احكام نماز بر مردگان خواهد آمد، بايد براى دفن در قبر او را به‌‌پهلوى راست طورى قرار دهند كه جلوى بدن او رو به‌‌قبله باشد.