مسئله ۱۹۵

مسئله ۱۹۵

شهيدى كه در خود جبهه و معركه‌‌ى جنگ جان دهد غسل و كفنش واجب نيست، و با لباس‌‌هاى رزمش بر او نماز مى‌‌گذارند و سپس با همان لباس‌‌هايش به‌‌خاك سپرده مى‌‌شود.