مسئله ۱۹۶

مسئله ۱۹۶

احترام بدن مرده‌‌ى مسلمان هم‌‌چون زنده‌‌اش واجب است و اذيّت كردنش حرام، كه سوزاندن، داغ كردن، سرد كردن، پرتاب كردن و مانندش ـ مگر به‌‌هنگام ضرورت شرعى ـ جايز نيست.