مسئله ۲۰

مسئله ۲۰

چنان كه در اصل اجتهاد و تقليد پيروى از احسن القول واجب است، در به دست آوردن فتواهاى مرجعى كه با اين مبنا اختيار نموده در دسترسش نيست نيز بايستى از شايسته ترين ناقلان بشنود و نه از هر مسأله گويى، و اگر رساله هايى گوناگون از مرجع تقليدش در دست است و معلوم نيست كدام جلوتر نوشته شده بايستى در صورت عدم امكان، به آن كه مورد اطمينان بيشترى است مراجعه كند، و بالاخره هميشه و در همه جا «احسن القول» پيشتاز است.