مسئله ۲۱۳

مسئله ۲۱۳

اگر خود مكلف، سبب عذر شرعى يا نابودى آب بود و تيمم كرد، بايد پس از نماز، و پيش از تمام شدن وقت نماز هنگامى كه به‌‌آب دسترسى پيدا كرد مجدّدا با وضو يا غسل نمازش را تكرار كند. و اگر وقت گذشته باشد، بايد نماز را قضا كند.