مسئله ۲۱۵

مسئله ۲۱۵

اگر يخ، برف، يا بخارى در اختيار دارد كه مى‌‌تواند به‌‌آب تبديلش كند، وظيفه‌‌اش اين است كه آن‌‌ها را تبديل به‌‌آب كند، و در صورت عدم امكان عادى، يا نبودن فرصتى، با خود برف يا يخ غسل كند، يا وضو بگيرد، كه تنها ماليدن به‌‌بدن كافى است و اين در صورتى‌‌است كه با اين عمل خصوصا در اين غسل احتمال مرض يا شدت مرض را ندهد والاّ تكليفش تيمم است.