مسئله ۲۲۲

مسئله ۲۲۲

تا هنگامى كه خاك يا ماسه‌‌ى نرم هم‌‌چون خاك در دسترس شما است شايسته نيست با غير اين‌‌ها تيمم كنى، و ناپختگى در خاك و مانند آن‌‌ها نيز شرط نيست* زيرا تنها زمين بودن و پاكى و پاكيزگى و مباح بودنش شرط است، چنان‌‌كه با گچ و آهك پخته نيز جايز است**.