مسئله ۲۲۸

مسئله ۲۲۸

چنان‌‌كه غسل كافى از وضو است، تيمم بدل از غسل نيز كافى از وضو است، به‌‌جز تيممى كه بدل ازغسل‌‌هاى مستحب و غسل استحاضه و غسل جمعه انجام شود كه تيمم بدل از غسل‌‌هاى مستحب هيچ‌‌گونه دليلى نداردو بدل از غسل استحاضه و غسل جمعه كفايت از وضو نمى‌‌كند .