مسئله ۲۴۳

مسئله ۲۴۳

وظيفه ى نمازگزار اين است كه در هر صورت خود را آماده ى انجام نماز با شرايطش بكند، چه پيش از وقت باشد و چه پس از وقت، كه اگر نتواند پس از وقت بعضى از شرائط صحت نماز را انجام دهد واجب است كه در حد امكان و توانش پيش از وقت خود را آماده سازد، بنابراين اگر طهارت بدن يا لباس يا وضو يا غسل و يا تيمم را ندارد و احتمال عاقلانه اى مى دهد كه در وقت نمازش امكان پذير نيست، بايستى در صورت توانش پيش از وقت آن ها را انجام دهد.