مسئله ۲۴۹

مسئله ۲۴۹

اگر با اطمينان به سمت قبله، و يا عدم امكان تعيين قبله به سمتى نماز خواند، و پيش از تمام شدن وقت فهميد برابر قبله نبوده، اگر به اندازه ى ۹۰ درجه يا بيشتر انحراف داشته بايستى مجدداً نمازش را بخواند، زيرا مقتضاى آيه ى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْحَرامِ» (سوره ى بقره، آيه ى ۱۴۴) و حديث «بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» اين است كه نبايد از سمت مشرق و مغرب منحرف باشد، بلكه در اين ميان كه ۹۰ درجه است، گرچه تا ۸۹ درجه باشد نمازش درست است و اين جا اخبارى معتبر هم گواه بر اين حكم است.