مسئله ۳۰۱

مسئله ۳۰۱

چيزى كه بر آن سجده مى كند بايستى پاك و پاكيزه و مباح باشد مگر در حالت ضرورتى كه خود موجب آن نشده باشد، و چنان كه چيز ناپاك يا غصبى در اصل نبايد از سجده گاه هاى نماز باشد ولى الآن وقت تنگ است و چيز پاك و مباحى كه بتوان بر آن سجده كند ندارد، در اين صورت بايستى بر همين چيز ناپاك و يا غير مباح سجده كند و نمازش درست است. امّا در صورتى كه اين ضرورت اختيارى بوده بايد نمازش را با شرائط صحت اعاده كند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.