مسئله ۳۱۲

مسئله ۳۱۲

نماز در پوست و ساير اجزاى حيوان مرده و نيز اجزاى حيوان حرام گوشت كلًا صحيح نيست و اگر نداند كه اين پوست و مانندش از حيوان حرام گوشت يا حيوانى مرده و يا از حيوانى است كه به صورت شرعى ذبح شده يا نه نمازش صحيح است زيرا آن چه در اين جا برحسب آيه ى مربوطه و اخبار آمده اين است كه حرمتش ثابت نباشد يعنى همين قدر كه براى او معلوم نباشد از اجزاى ميته يا نجس و يا غضبى است كفايت مى كند.