مسئله ۳۴۱

مسئله ۳۴۱

پايين تر بودن امام از مأموم مانند سطح مساوى بودنش اشكالى ندارد ولى اگر جايگاه امام بلندتر از مأمومين باشد ظاهراً نمازشان به حساب جماعت درست نيست مگر در صورتى كه بلندى به حدى باشد كه عرفاً نگويند امام از مامومين بلندتر ايستاده.