مسئله ۳۷

مسئله ۳۷

آن چه آب است هر جا و هر اندازه و به هرگونه كه باشد برحسب نص دو آيه ى قرآنى هم پاك و هم پاك كننده است كه «وَ أنْزَلْنا مِنَ السَماءِ ماءً طَهُوراً» (سوره ى فرقان، آيه ى ۴۸) «لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ» (سوره ى انفال، آيه ى ۱۱) «از آسمان آبِ طهور كه ناپاك ها و ناپاكيزگى ها را با آن پاك كند فرستاديم» و چون تقريباً تمامى آب هاى زمين از همان آبِ طهور آسمانى است كه «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِى الْارضِ وَ إنّا عَلى ذَهابٍ بِه لَقادِرُونَ» (سوره ى مؤمنون، آيه ى ۱۸) «و از آسمان آبى فرو فرستاديم و در زمين ساكنش كرديم و اگر بخواهيم آن را باز پس مى بريم» كه نه «كُرّ» بودن در پاكى و پاك كردن و متنجس نشدن شرط است، و نه هر شرط ديگر، و تنها آب بودن در پاكى و پاك كنندگى و انفعال ناپذيرى كافى است و ديگر هيچ، زيرا «آب» برحسب اصل آفرينش «طهور»: پاك و پاك كننده است.