مسئله ۳۷۲

مسئله ۳۷۲

بلافاصله پس از دو خطبه دو ركعت نماز جمعه مانند نماز صبح بايد خوانده شود، با اين تفاوت كه در ركعت اول مستحب است پس از حمد و سوره قنوت، و سپس ركوع، و در ركعت دوم اول ركوع و سپس قنوت انجام شود.