مسئله ۴۰۴

مسئله ۴۰۴

آغاز روزه طلوع فجر صادق و انجامش شب است كه «ثُمُّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلَى اللَّيْلِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه :۱۸۷) صراحت در شب دارد، و روى اين اصل غروب قرص خورشيد كه مبناى آخر وقت برادران سنى مذهب ماست برخلاف اين مبناى قرآنى است، زيرا با غروب قرص خورشيد تنها غروب است و نه شب، و پس از دقايقى چند شب آغاز مى‌‌گردد.
اين‌‌جا براى انجام روزه قرآن صريحا «إلَى اللَّيْلِ» فرموده نه الى‌‌الغروب، و دو آيه‌‌ى «قَبْلَ الْغُرُوب» (سوره‌‌ى ق، آيه‌‌ى ۳۹) و «قَبْلَ غُرُوبهِا» (سوره‌‌ى طه، آيه‌‌ى ۱۳۰) پايان وقت نماز عصر را مشخص فرموده نه پايان روزه كه پايان روزه برحسب اين آيه غروب نيست، بلكه «ليل»: (شب) است، و پرروشن است كه با پنهان شدن قرص خورشيد هنوز روز است، و هنگامى شب آغاز مى‌‌شود كه آغاز پرده‌‌ى سياهى شب كه تاريكى كم‌‌رنگ است در محلّ غروب خورشيد فرا رسد.